گاف صدا وسیما; مهمان خارجی برنامه به یکباره فارسی صحبت کرد!

446909 672 خبر مرکزی
صحبت میهمان خارجی در یکی از برنامه های سیاست خارجی صدا و سیمای فارس!

  این غذاها معجزه می کنند!

دیدگاهتان را بنویسید