کشف یک موجود عجیب و بزرگ در زیر زمین!

422767 867 خبر مرکزی

ویدئویی از کشف یک موجود عجیب توسط کارگر ساختمانی در حین حفاری را مشاهده کنید.

کد ویدیو