وزرا چقدر حقوق می دهند؟

روند ثبت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی نشان می دهد که بالاترین میانگین خالص حقوق در سمت های مختلف برای استاندار و معادل وی 24 میلیون تن است.

ثبت اطلاعات حقوق و درآمد دستگاه های اجرایی بر اساس ماده 29 قانون توسعه فضایی انجام می شود و در همین راستا در پایان سال 1396 سامانه ثبت حقوق و مزایا راه اندازی شد.

اما گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که امسال حتی تعدادی از ادارات و بخش‌های آنها هنوز اطلاعاتی را ارائه نکرده‌اند، بنابراین برای اجرای قانون بودجه پرداخت حقوق به ثبت اطلاعات در سازمان مربوطه مرتبط شد. سیستم.

اما گزارش دریافتی از وضعیت حقوق و درآمدهای ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی (سه قوه) در سطح سمت خود در سال جاری نشان می دهد که بیشترین میانگین خالص حقوق (منهای کسورات) متعلق به مدیر و معادل بیش از 24، 3 میلیون تومان در ماه.

متوسط ​​حقوق خالص وزرا بالای 20 میلیون تن است در حالی که میانگین حقوق خالص معاون وزیر و معادل وی بیشتر از وزیر بوده و 21 میلیون و 700 هزار تن اعلام شده است.

میانگین خالص پرداختی نمایندگان 17.4 میلیون تن است. بر اساس این گزارش، متوسط ​​حقوق خالص معاون موسسه یا معاون سازمان و معادل آن 19.7 میلیون، مدیر کل و معادل 17.2 میلیون، معاون مدیرکل و معادل 13.1 میلیون تومان است. .

برای سایر سمت ها میانگین خالص حقوق رئیس اداره و معادل آن 12.8 میلیون، سرپرست گروه و معادل 13.2 میلیون و کارشناس و معادل 9.5 میلیون تن می باشد.

چه کسی بیشترین اضافه کاری را دارد؟

در خصوص جزئیات پرداخت حقوق در سمت های مختلف، بیشترین میانگین اضافه کاری استاندار و معادل آن با بالغ بر 7.9 میلیون تن اعلام شده است. میانگین اضافه کاری یک وزیر 6.1 میلیون و میانگین اضافه کاری معاون وزیر 6.2 میلیون تن است که بالاترین میانگین اضافه کاری بعد از استاندار است.

  نرخ بین بانکی به 21 درصد رسید

بالاترین میانگین رفاه برای معاونان وزرا و نهادها

همچنین وضعیت میانگین ثروت پرداختی بین پست های مختلف نشان می دهد که رقم پرداختی به وزیر و معادل وی 7.4 میلیون و معاون وزیر 12 میلیون تومان است، اما بیشترین میانگین به معاونت توزیع شده است.این موسسه با 13 میلیون تومان.

میانگین پرداختی کمک های اجتماعی برای نمایندگان مجلس 8.1 میلیون تن و برای استانداری 8.5 میلیون تن است.

دیدگاهتان را بنویسید