هماهنگی بین بخشی با هدف تسهیل صادرات و تامین مالی زنجیره تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هماهنگی دستگاه‌های ذیربط موجب تسهیل رویه‌های مربوط به صادرات غیرنفتی و تشویق هدف‌گذاری صادرات ارزی به چرخه تجارت و تولید کشور و تأمین مالی زنجیره تولید می‌شود. . . “

هماهنگی بین بخشی با هدف تسهیل صادرات و تامین مالی زنجیره تولید

بر اساس گزارش ها زمان اخبار سیدرضا فاطمی امین در چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به همت بانک مرکزی بر هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری تاکید کرد و افزود: هماهنگی سیاست ارزی و تجاری با هدف صادرات. توسعه مستمر و پایدار خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت نگاه صادرات محور در عرصه اقتصادی کشور گفت: نگاه ارزی و نگاه صادرات محور نگاهی مترقی در اقتصاد و صادرات است. واحد پول. “.

علی صالح آبادی گفت: در این راستا وزارتخانه ها و سازمان ها باید در راستای سیاست ها و برنامه هایی گام بردارند که منجر به ورود ارز به کشور شود..

وی با امید به افزایش درآمدهای ارزی در سال آینده افزود: حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد..

صالح آبادی با اشاره به آغاز فرآیند تامین مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی گفت: در تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از ظرفیت این طرح و همچنین اقدامات با هماهنگی وزارت صمت استفاده خواهیم کرد. ما می توانیم از منابع بیشترین بهره را ببریم. «پول کشور را داشته باشید.

چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز دریافتی از صادرات به چرخه تجارت و تولید کشور تشکیل شد..

  آیا شبکه تماشا و آی فیلم با هم ادغام می شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید