لحظه نفس گیر نجات یک شیر از حمله مرگبار کفتارها

415773 874 خبر مرکزی

دسته ای از کفتارها که به سمت شیر ​​آمده بودند ناگهان دور او جمع شدند تا به او حمله کنند. با گذشت زمان، کفتارها بیشتر و بیشتر به شیر حمله کردند و شیر تنها چند ثانیه با مرگ فاصله داشت که اتفاق جالبی افتاد و ناگهان صفحه ورق برگشت:

  ماجرای مرگ ریحانه پارسا; شایعه ای برای جذب فالوور؟

دیدگاهتان را بنویسید