عکس/ نبش قبر کریم خان زند توسط رضاخان

یکی از اقدامات غیرانسانی آقا محمدخان در فتح شیراز با کمک حاج ابراهیم کلانتر وزیر خائن خاندان زند، گشودن قبر کریم خان زند، وکیل رعایا و پادشاه معروف ایران بود. ، و بقایای او را به تهران برده و بر پله های کاخ دفن کنند. با هدف زیر پا گذاشتن هر روز و تحقیر کریمهن.

فردا در 5 شهریور 1396 نوشت:

پس از سقوط قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول و داغ شدن بازار ضد قاجار، رضاشاه دستور داد پله های کاخ را خراب کرده و بقایای استخوان های کریم خان را به شیراز منتقل کنند. این اقدام با تبلیغات فراوان انجام شد و پهلوی اول سعی کرد از آن برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود استفاده کند.

نبش قبر کریم خان زند

مشاهده رضا شاه از بیرون آوردن استخوان های کریمخان، تیمورتاش با شمشیر کریمخان در دست

تیمور تاش
مهندس شریف زاده با سینی حاوی استخوان های کریم خان

  هشدارهای هواشناسی برای باغداران و پرورش دهندگان

دیدگاهتان را بنویسید