شناسایی تاج آمیکرون در 5 کشور جهان

رئیس مرکز مطالعات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور گفت: آمیکرون تاکنون در سه کشور گزارش شده است و تعیین میزان انتقال آن زمان می برد.

احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور گفت: سویه آمیکرون نسبت به انواع قبلی جهش بیشتری دارد و 50 جهش در ویروس و 6 جهش حیاتی دارد. شدت پاتوژنز و گسترش آن زودرس است.

رئیس مرکز مطالعات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور ادامه داد: یک نکته وجود داشت که اگر عدالت در مورد واکسیناسیون رعایت نمی شد، این ویروس می توانست به کشورهای آفریقایی سرایت کند و با سرایت این ویروس به کشورهای دیگر ایجاد شود. “

وی گفت: آمیکرون تاکنون در سه کشور گزارش شده است و ممکن است 3 تا 4 هفته طول بکشد تا این ویروس روی خنثی سازی آنتی بادی ها و 4 تا 4 هفته طول بکشد تا میزان انتشار آن مشخص شود.

مصطفوی گفت: سیستم تشخیص ویروس بهتری در بین کشورهای آفریقایی در آفریقای جنوبی وجود دارد و به همین دلیل این ویروس شناسایی و گزارش شده است.

  آمار مرگ تاج، امروز 14/09/30

دیدگاهتان را بنویسید