شرایط جدید انتقال و تعویض پلاک

با توجه به شرط جدید انتقال و تعویض شماره ثبت، در سال جاری مالیات پرداخت می شود و شماره ثبت از یک پورت تغییر می کند.

اعلام شرایط جدید در حالی که خریداران برای پرداخت مالیات نقل و انتقال به سازمان امور مالیاتی و سپس به نیروی انتظامی مراجعه کردند، اما در شرایط جدید قانونگذار دستور تغییر شماره ثبت را به دو نهاد و مرکز اسناد رسمی داد.

قانونگذار به این دو دستگاه دستور داد در هنگام تغییر شماره ثبت و ثبت سند انتقال مالیات مربوطه را اخذ کنند. اگر یکی از این دو ارگان زودتر مالیات را دریافت کند، دیگر نهاد دوم ملزم به اخذ مالیات نیست.

از سوی دیگر، در شرایط جدید در نظر گرفته شده است که افراد بدون توجه به اینکه کدام یک از این ارگان ها مالیات دریافت می کنند، می توانند با خوداظهاری در سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات و اخذ گواهی اقدام کنند. قانونگذار اعلام کرده است که هر یک از این دستگاه ها که مالیات دریافت نکنند دو برابر مالیات جریمه خواهند شد.

طبق قانون 13 بهمن ماه برای تغییر شماره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید گواهی پرداخت مالیات از سازمان مالیاتی اخذ و سپس نسبت به انتقال یا تغییر شماره ثبت اقدام کنند.

  برای چهار ماه آینده یک پوند نان بخر!

دیدگاهتان را بنویسید