زکات فطری سال 1401 چیست؟

ماه مبارک رمضان امسال نیز رو به پایان است. زکات فطره یا فطره یکی از فروع اسلام است که به عید سعید فطر پرداخت می شود.

از غروب عید فطر می تواند صافی را بپردازد یا کنار بگذارد و بنابر احتیاط واجب بدهکار باید قبل از نماز عید صافی را بپردازد ولی اگر نماز عید را نخواند می تواند به تعویق بیفتد. دادن فیلتر تا ظهر و اگر دسترسی به فقرا داشته باشد، می تواند او را ترک کند غریزه کافی نیست. ولى اگر تا ظهر به فقير دسترسى نداشت، بايد غريزه خود را كنار بگذارد و هر وقت دسترسى داشت به فقير بدهد و اگر كنار نگذارد بنابر احتياط واجب آن را ساقط نمى كند و باید غریزه را به قصد قربت و بدون قصد قصاص بپردازد.

اندازه زکات فطره 1401 به وسیله آیات مکارم شیرازی، سیستانی، نوری همدانی، وحید خراسانی و شبیری زنجانی به شرح زیر تعیین شد:

مقدار طبیعی از 1401 آیت الله مکارم شیرازی

زکات فطره امسال بر اساس قوت غالب گندم چهل هزار تن و بر اساس قوت غالب برنج یکصد و پنجاه هزار تن اعلام شد که برای مؤمنان مختار است. در هر یک از این موارد انتخاب کنید.

گرسنگی غیر ارادی هشت هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود. همچنین رستگاری عمدی از گرسنگی چهارصد و هشتاد هزار تن است.

مقدار طبیعی از سال 1401 توسط آیت الله سیستانی

دفتر آیت الله سیستانی میزان فیلتر امسال را به این شرح اعلام کرد: از آنجایی که میزان فیلتر زکات برای هر نفر سه کیلوگرم است، میزان فیلتر چهل (40) هزار تن آرد و یک صافی برنج ایرانی (225) هزار تن است. برنج غیر ایرانی شصت (60) هزار تن تعیین شده است.

  قیمت بیت کوین امروز 141/02/21

مقدار طبیعی از 1401 آیت الله نوری همدانی

مکلف به پرداخت زکات فطره باید برای خود و کسانی که نان او را می خورند، هر نفر یک مثقال (3 کیلوگرم) از غذای معمول خود (مانند گندم، برنج و…) یا مقدار آن را بپردازد. به عنوان یک فیلتر

این اداره کل مقدار نیروی غالب گندم را 40 هزار تن و برنج ایرانی را 150 هزار تن اعلام می کند که پرداخت آن برای مؤمنان مختار است.

مقدار طبیعی از 1401 آیت الله وحید خراسانی

مقدار زکات فطره هر نفر یک صاع است که حدوداً سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند آن – یکی از غذاهای معمول در محل – است که بدهکار می تواند پول یکی از آنها را بر اساس آن محاسبه کند. بهای او را در عوض و پرداخت فقرا. دفتر معظم له برای هر نفر 40/4 تومان زکات فطره – به هزینه گندم – می پذیرد.

مقدار طبیعی از 1401 آیت الله شبیری زنجانی

مکلف به پرداخت زکات فطره برای خود و کسانی که نان او را می خورند، هر مثقال (تقریباً 3 کیلوگرم و 600 گرم) از غذاهای معمول محله خود (مانند گندم، برنج و غیره) نیاز دارد. یا مبلغ به عنوان غریزه برای پرداخت.

خرید غیرارادی افطار برای هر روز یک غذای (حدود 900 گرم گندم) است که باید به فقرا (کسی که رزقش از فقیر سخت تر است) پرداخت و در صورت یقین می توان بهای آن را به فقیر داد. فقیر به نمایندگی از بدهکار، این مقدار غذا را برای خود بخرید.

به گفته این مرجع تقلید، آیت الله شبیری زنجانی مبلغ غروب آفتاب را برای هر نفر 40 هزار تومان (به قیمت گندم) و خرید افطاری را 10 هزار تومان اعلام کرد.

  برای درست کردن چای وقت بگذارید!

دیدگاهتان را بنویسید