رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.4 درصد رسید

بر اساس محاسبات اولیه دفتر محاسبات اقتصادی بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت های پایه (به قیمت های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به 341.71 میلیارد تن رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، 5.7 درصد افزایش نشان می دهد.

هم رشد اقتصادی بدون نفت در دوره مذکور معادل 6.3 درصد بوده که نشان دهنده نقش محوری بخش های اقتصادی غیرنفتی در دستیابی به رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم 1400 است.

عملکرد کل تولید ناخالص داخلی کشور برای سال 1400 «با نفت» و «بدون نفت» به قیمت ثابت در سال 1395 به ترتیب با 4.4 و 3.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب به 1457.14 و 1341.51 میلیارد تن در سال 1395 رسید.

رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.4 درصد رسید

تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در کنار رشد اقتصادی 4.1 درصدی در سال 1399 نشان از تمایل به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 1400 ناشی از رشد مثبت ارزش افزوده گروه های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت و گاز» به ترتیب 7.0، 5.0 و 0.2 درصد است. دوره مشابه سال قبل است.

  آمار تلفات تاج امروز 14/10/21

دیدگاهتان را بنویسید