خودروسازان خصوصی نیازی به سیستم قرعه کشی ندارند

یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان دفاع گفت: این بخشنامه قطعا تبعات و حواشی زیادی برای بازار خودرو خواهد داشت و باید از اجرای آن جلوگیری شود.

خودروسازان خصوصی نیازی به سیستم قرعه کشی ندارند

بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با وزیر صمت درباره بخشنامه وزیر صمت وزیر صمت مبنی بر اینکه همه خودروسازان اعم از خصوصی و دولتی خودروهای خود را بر اساس قرعه کشی به بازار عرضه کنند. آقای وزیر قول دادند امسال قرعه کشی خودرو را لغو کنند و امسال نباید این سیستم ادامه می یافت، این بخشنامه خلاف وعده وزیر است.
وی گفت: این رویه لطمه زیادی به بازار خودرو وارد می کند چرا که خودروسازان خصوصی برخلاف خودروسازان دولتی در این مدت خودروهای خود را به موقع در بازار عرضه کردند و مشکلی نداشتند.
رحیمی تاکید کرد: خودروسازان دولتی در حال حاضر فروش فوق العاده دارند و خودرو را به صورت فصلی تحویل می دهند، در حالی که خودروسازان خصوصی در کمتر از سه ماه خودرو را به مشتریان تحویل می دهند. رحیمی گفت: اگر خودروسازان خصوصی هم بخواهند از سیستم قرعه کشی پیروی کنند. آنها با مشکل خودروسازان دولتی مواجه هستند که مشکلی جبران ناپذیر برای بازار فعلی خودرو است.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفت: این بخشنامه قطعا تبعات و حواشی زیادی برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت و باید از اجرای آن جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: مجلس قطعا به این موضوع ورود خواهد کرد. وزیر قول داد که قرعه کشی در سال جاری لغو شود و این سیستم بازار خودرو را آشفته تر کند.
رحیمی گفت: خودروسازان خصوصی مشکل تامین نداشته اند و اکنون با این رویه قطعا با کمبود عرضه مواجه می شود و تعداد دلالان افزایش می یابد.

  مقایسه تارا و شاهین; دو سدان مدرن ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید