جزئیات عیدی و پاداش کارگران امسال

طبق این قانون کلیه گروه ها، شرکت ها و سازمان های مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه حقوق پایه را به عنوان مرخصی و حق الزحمه به کارگران و نیروی کار خود پرداخت کنند.

بر اساس قانون تعیین شناسنامه و حق الزحمه سالانه کارگران شاغل در کارگاه ها موضوع قانون کار مصوب 1370 کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار مکلفند. معادل 60 روز از آخرین حقوق مانند عیدی و پاداش پرداختی.

مبلغ پرداختی به هر کارگر در این رابطه نباید بیش از 90 روز معادل حداقل دستمزد قانونی باشد. البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها کار کرده اند نیز الزامی است و طبق تبصره همین ماده، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها کار کرده اند، باید باشد. بر اساس 60 حقوق روزانه و محاسبه نسبت روزهای کاری در سال است.

کلیه کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون کارگر محسوب می شوند مشمول عیدی و پاداش پایان سال می باشند و عیدی آنان با میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی متفاوت است.

قانون کار سقف عید فطر کارگران را تعیین کرد به گونه ای که این میزان از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تجاوز نکند.

در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال برای کلیه شاغلین مشمول قانون کار حداقل دو و حداکثر سه برابر حقوق شورای عالی کار است و کارفرمایان باید حداقل دو ماه حقوق پایه و حداقل عیدی داشته باشند. سه ماه حقوق پایه به عنوان حداکثر عیدی پاداش پایان سال را به نیروی کار خود می دهند.

  مرگ کارگران پالایشگاه جنوب زیر آفتاب

با توجه به اینکه حداقل دستمزد 1400 کارگر به 2 میلیون و 655 هزار تن افزایش یافته است، به طوری که کارگرانی که دستمزد پایه آنها این میزان است، با احتساب مصوبه سال 1370 و حداقل دستمزد دو برابری، 5 میلیون و 310 هزار تن و با احتساب با سه برابر حداقل دستمزد، 7 میلیون و 965 هزار تن بابت شناسه دریافت می کنند.

کارگرانی که حقوق پایه آنها بیش از این میزان باشد، میزان عیدی آنان از سقف پرداختی مقرر در مصوبه مذکور تجاوز نخواهد کرد.

مبنای محاسبه عیدی یک سال کار است و کارگرانی که کمتر از یک سال در محل کار فعلی خود مشغول به کار بوده اند بر اساس ماه های پرداخت حق بیمه محاسبه می شود. این گروه از کارمندان باید حقوق پایه خود را 12 ماه دو برابر کنند و مجموع نتیجه را در ماه های کار ضرب کنند.

اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد 1400 کارگر را تصویب کرد و از یک میلیون و 912 هزار تن به دو میلیون و 655 هزار تن افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید