توضیحات میرکاظمی درباره افزایش قیمت نان

مسعود میرکاظمی وی گفت: برای نانوایی هایی که نان مردم را درست می کنند تغییری ایجاد نشده است قیمت آرد داده نمی شود. در حال حاضر برای تغییر نوع بازیابی یارانه ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

وی گفت: ما یارانه ها را حذف نمی کنیم، بلکه آنها را به صورت بهینه توزیع می کنیم یا به عبارتی اثربخش می کنیم، یعنی از یارانه هایی که به شبکه های ناکارآمد نمی رسد و به دست مردم نمی رسد، این روند را اصلاح می کنیم. مستقیماً به مردم برسد

توضیحات میرکاظمی درباره افزایش قیمت نان

ایشان هم به این نکته اشاره کردند اما در اینجا می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که تاکنون تغییری در قیمت آرد نان رخ نداده است.

  غذاهایی که از دوره قاجار ایرانی شده اند

دیدگاهتان را بنویسید