تغییرات «بم»؛ 18 سال پس از زلزله

18 سال گذشت و زندگی به بم بازگشت و ارگ بم دوباره ظاهر شد و شهر رنگ و بوی تازه ای گرفت اما در بم کسی نیست که ساعت 5:28 بامداد جمعه 4 دی ماه 1361 با تمام جزئیات این ماجرا را فراموش کند. لحظه او انجام داد:

  شاید ما هم «خون آشام» باشیم!

دیدگاهتان را بنویسید