تصاویر/ رمزگشایی از نقاشی های عجیب کافکا

412269 190 خبر مرکزی
پروژه های سوررئالیستی فرانتس کافکا نویسنده مسخ و محاکمه منتشر می شود. پروژه هایی که کافکا مانند بسیاری از دست نوشته هایش از دوستش ماکس برود خواست پس از مرگش بسوزد.

  چرا هوس غذاهای مختلف می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید