افزایش درآمد عملیاتی ناشی از مدیریت توسعه منابع انرژی

درآمد عملیاتی مدیریت توسعه انرژی تامین یکی از شرکت های سرمایه گذاری تامین در سال 1398 افزایش یافت.

افزایش درآمد عملیاتی ناشی از مدیریت توسعه منابع انرژی

درآمد عملیاتی ناشی از مدیریت توسعه تامین انرژی در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۵۵۸ میلیارد تومان رسید.

سود عملیاتی این شرکت در سال 1398 معادل 253 میلیارد تومان بوده و سود خالص حاصل از توسعه تامین انرژی به 204 میلیارد تومان رسیده است.

ضمناً سود پایه هر سهم این شرکت 7841 ریال می باشد.

1 خبر مرکزی

  رانندگی پژو 206 له شده وسط بزرگراه!

دیدگاهتان را بنویسید