آیا جداول ماه گرفتگی منتشر می شود؟

مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ گفت: اکنون نیاز به مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته و برنامه وزارت نیرو این است که تابستان را بدون مشکل به ویژه در حوزه داخلی سپری کند.

  نقش کامل وزارت نیرو و نفت در تقویت دیپلماسی اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید