آمریکا چه زمانی به برجام بازخواهد گشت؟

امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل سیاسی در توییتر خود نوشت:

همه مقاومت ایران علیه “سیاست فشار حداکثری” آمریکا اگر بیشتر ادامه یابد، خشم ضد ایرانی در واشنگتن افزایش خواهد یافت.

هر چه خشم ضد ایرانی در واشنگتن بیشتر باشد، احتمال بازگشت آمریکا بیشتر می شود توافق کمتر می شود

زمانی که ایران تسلیم «سیاست فشار حداکثری» شود، آمریکا به برجام بازخواهد گشت.

آمریکا چه زمانی به برجام بازخواهد گشت؟

  پیش نویس سند جامع صنعت کشور تهیه شده و در مرحله نهایی شدن است

دیدگاهتان را بنویسید